Edukas kool

Mis teeb kooli edukaks rändelapse õpetamisel? Siiani suurim Eestis sellel teemal tehtud RITA-Rände projekt toob välja tegurid, milles aitavad koolil rändelastega hästi toime tulla. 

Taustavestlus uue perega

Vestlus annab ülevaate sellest, millisest kontekstist laps tuleb. See aitab paremini mõista, millised vajadused võivad uue õpilasega seoses esile kerkida, luua suhet lapsevanemaga ja mõista, kuidas pere eelnevad kogemused võivad õppetööd mõjutada.  

Kooli ja haridussüsteemi tutvustamine

Uue riigi koolisüsteemi mõistmine võtab alati aega. Kui võtta algul aega selleks, et lapsevanemale kooli ja Eesti haridussüsteemi tutvustada, võib see lõppkokkuvõttes aidata palju segadust ja sellega kaasnevat frustratsiooni ära hoida.  

Uue õpilase teadmiste kaardistamine

Uussisserändajast õpilase teadmiste, oskuste ja tausta kaardistamine on hea abivahend, mis aitab kohandada õppetööd võimalikult palju õpilase individuaalsetele vajadustele.

Eestis üldiselt kaardistatakse uussisserändajatest õpilaste taustateadmisi perega toimuva vestluse käigus. Enamasti uuritakse, millised on lapse huvid ja kui tegu ei ole tema esimese kooliga, siis kuidas tal varasemalt koolis on läinud. See info on äärmiselt oluline, ent tasub lisaks kaaluda, kas ja kuidas saab uurida, millised on õpilase teadmised mingis aines. 

Tutvu Rootsi taustamaterjalidega – kuigi need kindlasti ei ole üks-ühele üle võetavad, võivad need olla inspiratsiooniks enda kooli praktikate läbimõtlemisel.

Kultuuritundlik õpetamine

Kultuuritundlik õpetamine on lähenemine, mis aitab rändelaste õpet mõtestada, et see oleks tulemuslikum.  

Koolisisene koostöö ja ainete lõiming

Koolisisest koostööd peetakse rändelaste õpetamisel üheks võtmeteguriks