Eesti keele õppe toetamine

Eestis toetab Haridus- ja Teadusministeerium põhikooli statsionaarses õppes riikliku õppekava alusel toimuvat eesti keele kui teise keele (E2) õpet uussisserändajatest õpilastele. 

Toetust võib taotleda õpetajate (lisa)töö tasustamiseks õpetajatele, kes õpetavad eesti keelt uussisserändajatest õpilasi, kellel on EHIS-es individuaalse õppekava, E2 või täiendava eesti keele rakendamise märge. Eesti keele õppe toetus rakendub ka nt keelekümblusklasside õpetajatele. Toetust ei saa kasutada õppevahendite soetamiseks, koolitusteks vms.

Toetust taotletakse kooli pidaja (enamasti KOV) kaudu. KOVid saavad taotleda lisaraha eesti keele õppeks oma koolide uussisserändajatele 2 korda aastas (kevadine ja sügisene taotlusvoor).

1-2 uussisserändajast õpilase puhul on vähim eraldatav summa koolile 1000 eurot, alates kolmandast õpilasest muutub toetus õpilaspõhiseks (õpilaste arv x 400 eurot; nt 3 õpilase puhul 3 x 400 = 1200 eurot).