Skip to content

Edukas kool

Mis teeb rändetaustaga õpilaste õpetamise edukaks? Millised tingimused peavad selleks paigas olema selleks, et koolis saaksid hakkama nii lapsed, kelle emakeel on eesti keel, kui ka lapsed, kes räägivad kodus hoopis teisi keelt?

Siiani suurim Eestis sellel teemal tehtud RITA-Rände projekt, viidates teadlaste  Reynolds ja Teddlie (2003) mahukale kokkuvõttele, toob välja järgmised olulised aspektid, alates juhtimisest kuni pedagoogiliste lähenemisteni.

Asjatundlik juhtimine

Asjatundlik juhtumine väljendub mh selles, et kooli juhtkond on ise veendunud mitmekeelse hariduse vajalikkuses ning tulemuslikkuses ning omab ka vajalikku ekspertiisi, et teostada õppimise ja õpetamise üle järelevalvet ning värvata õigete oskustega õpetajaid. Seetõttu on edukate koolide õpetajatel mh ettevalmistus mitmekeelses hariduses ja teise keele õpetamises.

Oluline on märkida ka, et sellistes koolides on juhid suutnud juurutada uuendustele avatud, kaasava ning õpetajaid võimestava juhtimiskultuuri. 

Keskendumine tulemuslikule õpetamisele 

Tulemuslikule õpetamisele keskendumine tähendab muuhulgas ka õpilaste koduse kultuuri ja keele kaasamist õppeprotsessi, sest ainult selle kaudu on võimalik õpet tähenduslikuks muuta ja õpilaste akadeemilist edu toetada.

Edukates koolides on paika pandud selge süsteem, kuidas muukeelsete õpilaste keelega seotud erivajadusega arvestada ning sellest lähtuvalt neid toetada.

Kasutatakse nüüdisaegseid õppijast lähtuvaid õpimeetodeid ja materjale ja oluline on ka see, et keeleõppe toetamiseks pannakse erilist rõhku eri keeletaustaga õppijate omavaheliste kontaktide arendamisele.

Kriitilise tähtsusega on õpetajate vaheline pidev koordineerimine ja koostöö.

Õppimise toetamine erinevate valdkondade kaudu

Edukaid mitmekeelseid koole iseloomustab, et nad ei rõhuta muu kodukeelega õpilaste puhul ainuüksi teise keele (st kodukeelest erineva kooli õppekeele) õpet.

Oluliseks peetakse nii akadeemilist, kui ka sotsiaalselt arengut ning ka õpilaste esimese keele (st kodus kasutatava keele) arengut, sest see on tugevas seoses nii teise keele valdamisega kui ka õpilase akadeemilise eduga.

Selleks, et muu kodukeelega õpilastel oleks võimalik õppimisele keskenduda ning akadeemiliselt edukas olla, pakutakse õpilastele mitmekesiseid toetavaid teenuseid, sageli samas piirkonnas (kogukonnas) olemas olevate partnerit toel. 

Toetav ja mitmekesisust väärtustav koolikultuur

tHäid tulemusi näitavates koolides väärtustatakse koolis esinevaid erinevaid kultuure ja keeli – neisse suhtutakse kui rikkusesse ja mitte kui probleemi, mida tuleks kuidagi lahendada.

Oluline on ka see, et edukates koolides läheb  kooliperele sügavalt korda kõigi õpilaste käekäik ja iseloomulik on koostöisusele keskendumine. 

Kõrgete ootuste seadmine kõigile õpilastele

Oluline on, et õpilastele, sõltumata nende keeleoskusest, seatakse kõrgeid ootusi, st tulemuslike koolide juhtkond ning õpetajad ei arva, et teise keele oskuse ebapiisavus väljendab üldisest vähesest võimekust.

Läbimõeldud pedagoogilised lähenemised

Oluliste pedagoogiliste lähenemistena, mis kooli tulemuslikumaks teevad, toob RITA-Rände Ühtse Eesti kooli mudel välja 

1) õppijakeskse lähenemise, sh hariduse pikaajaliste eesmärkide seadmine mitte pelgalt teadmiset saamise ja kvalifikatsiooni saavutamise, vaid ka sotsiaalsete pädevuste osas (enesemääratlus- ja suhtluspädevuste arendamine),

2) tähendusliku õpetamise, kus õpetamisel on oluline tähenduse loomise oskuse arendamine ning tähenduse loomisel on keskne roll nii õpetajal kui ka õpilasel; tähenduslikku õpetamist toetab nt projektõpe ja probleemõpe (aktiivõpe, uurimuslik õpe), ja 

3) kultuuritundliku õpetamise, kus õpetaja õpib õpilast piisavalt tundma selleks, et muuta tema taustategurid (olemasolevad teadmised, taust, sh kodukeel ja -kultuur)  osaks õppeprotsessist, mis annab õpilasele võmaluse lihtsamalt seostada uusi teadmisi  varasematega.

Tulemuslikkuse pidev seire

Õpilaste käekäigul hoitakse pidevalt silma peal ning vastavalt kogutud infole toimub lähenemiste või programmide kohandamine ja/või muutmine.

Lapsevanemate kaasamine

Rändetaustaga laste vanemate kaasamise olulisust ning läbimõeldust on raske ülehinnata: on oluline, et nad oleksid kursis koolis toimuvaga, sh on tähtis arutada läbi muudatusi.

Osades edukates koolides on lapsevanemate kaasamiseks loodud ka eraldi ametikoht, et sellega saaks süstemaatiliselt ja pidevalt tegeleda.