Skip to content

Kuidas leida hea kontakt roma perega?

Kuidas perega hea kontakt leida?

Kooli ja pere edukaks suhtluseks on oluline luua usaldav suhe ja leida viisid, kuidas perega kontaktis olla. Roma perede jaoks võib olla harjumatu suhelda kooliga läbi e-kooli või meili teel. Nende rakenduste kaudu ei pruugi sõnumid pereni jõuda õigeaegselt või üldse mitte. Vanematele on oluline otsene kontakt – kohtuda õpetajaga silmast silma või rääkida telefonis, et saada kooliga seotust õigesti aru. Roma pered hindavad seda väga, kui neil on võimalus luua isiklik side ning suhelda otse kooli töötajatega ja saada neilt suuliselt tagasisidet koolis toimuvale. Samuti võib kaaluda ka võimalust koolis või pere kodus kohtuda, mis suurendab usaldust õpetaja vastu. Hea suhtluse tekitamine nõuab lisasamme ja kool ning õpetaja peaksid arutama, kas neid on võimalik teha ja kooli töötajaid selles toetada.

Perede jaoks on oluline avatud suhtumine, sest diskrimineerimise ja kultuuriliste erinevuste tõttu on paljudel lapsevanematel olnud endal negatiivseid kogemusi kooliga. Kuigi Eesti kool on muutunud avatumaks ja kaasavamaks, võivad vanemate varasemad negatiivsed kogemused kanduda lapsele ja tekitada täiendavaid pingeid. Kooli ja pere vahel võivad jääda korduma kultuurilistest erinevustest tingitud arusaamatused. Oluline on teadvustada, millest need tulenevad ja kuidas saavad mõlemad osapooled väljendada oma väärtusi ja vajadusi ning millised võiksid olla praktilised sammud mõlemalt poolelt. Perega kontakti leidmisel võib olla abiks teine sama piirkonna roma pere, kuid tuleb meeles pidada, et romade jaoks on väga oluline perekondlik kuuluvus ning kõik suguvõsad ei käi omavahel läbi. Samuti on erinevused pikemalt Eesti aladel olnud perekondade ja uussisserändajate vahel. Paljud romad on ka kohalike koguduste liikmed, mistõttu võib perega hea kontakti saada ka kiriku ja koguduseliikmete kaudu. Mitmed roma pered peavad kiriku kaudu enamusühiskonnaga lõimumist oluliseks ja saavad sealse suhtluse kaudu paremini aru neile kooli ja ühiskonna poolt seatud ootustest. Väikestes kohtades võib kogudus olla uue pere lõimumisel oluliseks toeks ja aidata leida perede vahel üksteisemõistmist. Samuti võivad küsimused usu ja kogudusse kuulumise kohta aidata õpetajal paremini mõista pere ootusi lapsele.


Materjal “Roma lapsed Eesti koolis” on loodud projekti “Rääkimata lood: Roma lapsed noorsootöös ja hariduses”, mis rahastati Erasmus+ programmist.