Skip to content

Õpilassõbrad

Klassi kaasamine uue õpilase toetamisse on kasulik kõigile, see

  • aitab vähendada õpetaja koormust uue lapse toetamisel, sest see on suur töö;
  • selles protsessis loob uus õpilane suhteid klassikaaslastega;
  • õpilassõprade süsteem suurendab klassi ühtekuuluvustunnet – ja vähendab lõppkokkuvõttes pingeid;
  • vähendab uue lapse üksildustunnet, võimaldab paluda abi nii igapäevakõsimustes kui ka nt õppetöös kasutavate materjalide mõistmisel jne.
Mida saavad teha teised õpilased?

Kaasõpilaste kaasamiseks rändelapse toetamisse on erinevaid viise – mõnikord määratakse üks õpilane, kes teatud aja jooksul kannab hoolt lapse eest, vahel antakse see ülesanne väiksele grupile. Õpilastel võib olla erinevaid rolle, näiteks

  • tutvustada koolimaja (saab teha ka siis, kui puudub ühine keel),
  • rääkida koolielust (kas mõnda ühist keelt kasutades või kui õpilased on valmis mänguliselt lähenema ja keelevabalt seletama, siis piltide, žestidega jm),
  • aidata uuel õpilasel maja peal liikuda (konkreetne õpilane teab, et täna on tema ülesanne aidata uuel lapsel õigesse ruumi jõuda),
  • aidata tunnis toimuvast paremini aru saada. 

Taani õpilasmentoridNexø Paradisbakkeskolen Taanis on kasutuses „Klassisõprade süsteem“. Nexø koolis alustab enamik uussisserändajaid intensiivse keeleõppega ja nad osalevad oma põhiklassi üldistes tegevustes vaid osaliselt. Selleks, et side klassiga tugevam oleks, saab uussisserändaja endale klassis kaks sõpra, kes tulevad talle järgi tema keeleõppeklassi. Nad lähevad temaga koos põhiklassi, istuvad tema kõrval aines, milles uussisserändaja osaleb, ja aitavad teda ka praktiliselt õppega – nt ülesannete lahendamisel või kordavad saadud infot, et ta paremini aru saaks.

Uussisserändajate õpetaja Annika Bayskov sõnul on oluline hoida klassisõprade protsessil silm peal ja aeg-ajalt klassisõpru vahetada. Nii saavad kõik klassi õpilased selle rolli ära proovida, see muutub ühiseks vastutuseks ega muutu õpilastele liiga koormavaks. See aitab ka uuel lapsel erinevate klassikaaslastega tutvuda.

Nii uussisserändajad kui ka teised lapsed on süsteemiga hästi kaasa tulnud ja sageli arenevad sellest omavahelised sõprussuhted. Sellisel moel aitab süsteem uuel õpilasel nii kooli paremini orienteeruda ja õppetöös toime tulla, arendab keeleoskust, lisaks aga toetab ka sotsiaalset kohanemist.

Allikas: Flugtningebørn in Folkeskolen, Center for Udsatte Flugtninge/DFH (2016)